امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
گروه مکانیک بیوسیستم

معرفی گروه

این گروه در سال 1344 با ایجاد دانشکده کشاورزی و دامپروری در سطح کارشناسی آغاز به کار نمود. در سال 1379 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شدند. در سال 1383 نام رشته به رشته مکانیک ماشین های کشاورزی با دروس جدید و سرفصل های مربوطه تغییر شکل یافت و در همان سال فعالیت در مقطع دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی به تصویب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری رسیده و در سال های 1384 و 1386 اولین و دومین دوره پذیرش دانشجویان دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی انجام پذیرفت. اين در حاليست كه اين گروه بعد از دانشگاههاي تربيت مدرس و تهران سومين دانشگاه حائز شرايط جذب دانشجوي دكتري تخصصي به حساب مي آيد. در حال حاضر این گروه دارای حدود 200 نفردانشجوی کارشناسی، 35 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 15 نفر دانشجوی دکترا مشغول به تحصيل می باشد.

...

ادامه معرفی

گروه مکانیک بیوسیستم

مدیر گروه
کنترل کیفیت محصولات وطراحی ماشینهای کشاورزی
رتبه علمی:
استادیار
a.hosainpour@urmia.ac.ir
معاون گروه
فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی
رتبه علمی:
استادیار
f.sharifian@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه مکانیک بیوسیستم
کارشناسی:
  1. کارشناسی مکانیک بیوسیستم
  2. کارشناسی ماشینهای صنایع غذایی
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
  2. کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
دکتری:
  1. دکترای مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشینهای کشاورزی
  2. دکترای مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت