امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
گروه گیاهپزشکی
گروه گیاهپزشکی

معرفی گروه

گروه گیاه پزشکی فعالیت مستقل و تخصصی خود را در سال 1363 با جدا شدن از رشته علوم زراعی و پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی آغاز کرد. اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته حشره شناسی کشاورزی در سال 1370 پذیرفته شدند. از چند سال بعد رشته بیماری شناسی گیاهی نیز در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شد. اولین دانشجویان مقطع دکتری حشره شناسی کشاورزی از سال 1383 پذیرفته شدند.

در حال حاضر گروه گیاه پزشکی ده عضو هیات علمی فعال شامل یک استاد، شش دانشیار و سه استادیار در تخصص های اکولوژی حشرات، کنترل بیولوژیک و مدیریت آفات و بیماری های گیاهی، سیستماتیک حشرات و کنه ها، سموم شیمیایی، قارچ شناسی، ویروس شناسی و نماتودشناسی گیاهی است.

گروه گیاهپزشکی

مدیر گروه
سم شناسی کشاورزی
رتبه علمی:
دانشیار
o.valizadegan@urmia.ac.ir valizadegan@gmail.com
معاون گروه
ویروس های بیماری زای گیاهی
رتبه علمی:
دانشیار
m.rastgou@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه گیاهپزشکی
کارشناسی:
  1. كارشناسي گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد حشره شناسی کشاورزی
  2. كارشناسي ارشد بیماری شناسی کشاورزی
دکتری:
  1. دکتری حشره شناسی