امروز

جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲

کارکنان دانشکده کشاورزی

نام محل کار سمت تلفن
ندا نویدی ثانی ساختمان اداری کارشناس پژوهش 2381
بهناز بی غم ساختمان مرکزی دانشکده کارشناس رشته های علوم دامی/علوم خاک/ اقتصاد کشاورزی/ صنایع غذایی 2311
مهندس محمد علی قمی سایت اینترنت دانشکده کارشناس کامپیوتر/مسئول سایت 2324
مهندس ناصر بالنده آزمایشگاه مهندسی علوم خاک مدیر امور عمومی (مدیر اجرایی) دانشکده کشاورزی / مسئول آزمایشگاه مهندسی علوم خاک 2437
رقیه چهارده معصوم ساختمان قدیم کلاس ها کارشناس کتابداری 2255
مهندس حجت صادقی آزمایشگاه مهندسی علوم خاک مسئول آزمایشگاه 2063
بهمن محمدی ساختمان اداری مسئول دفتر / روابط عمومی 2394
هاله جعفری گروه صنایع غذایی کارشناس 2285
علی جهانبخش گروه صنایع غذایی کارشناس 3269
مهدی محسنی آذر گروه باغبانی کارشناس
رامین حاجی تقی لو گروه باغبانی کارشناس 2390
خدیجه آقایی گروه باغبانی کارشناس 2416
راضیه زینالی گروه گیاه پزشکی کارشناس 2457
مهدی رزمی گروه گیاه پزشکی کارشناس 2375
احد مطلبی گروه زراعت کارشناس 3244
یاور خیری گروه زراعت کارشناس 2474
علی شریفی گروه آب کارشناس 2373
مهران کنار سرکانی گروه آب کارشناس 2374
بهنام حبیب زاده گروه آب کارشناس 2412
بهزاد پور محمود ساختمان دامپروری کارشناس علوم دامی 2265
سیما اسدی دامپروری کارشناسی 2273
رضا سیاحی دامپروری کارشناس 2254
رقیه علیزاده ساختمان مرکزی کشاورزی رئیس اداره آموزش 2334
حجت قره باغی اصل ساختمان مرکزی کشاورزی کارشناس رشته های باغبانی/ مکانیک بیو سیستم/ گیاهپزشکی 2430
شیوا مهرنگ ساختمان مرکزی کشاورزی کارشناس رشته های علوم و مهندسی آب/ تولید و ژنتیک 2431