امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

PCR

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

تکثیر DNA

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی