امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

pH متر

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

تعیین pH

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی