امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

هود لامینار

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

برای انجام کشت های استریل

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی