امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

آون

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

ضدعفونی کردن پتری دیش ها

نام هماهنگ کننده: 
راضیه زینالی
گروه آموزشی: 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی