امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

ترازوی دیجیتال

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

توزین مواد با حساسیت سه رقم اعشار

نام هماهنگ کننده: 
مهدی رزمی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2375
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mehdi.razmi@gmail.com
گروه آموزشی: 
گیاهپزشکی