امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

دوربین توتال TCR407

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

نقشه برداری
نام هماهنگ کننده: 
مهندس سرکانی
گروه آموزشی: 
مهندسی آب