امروز

جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲

 مقاله پروفسور محمدرضا اصغری عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه  در مجله Trends in Food Science and Technologyبا ضریب تاثیر 8/51 و ضریب تاثیر 5 ساله 9/3 به چاپ رسید 

دانشکده کشاورزی این موفقیت را به همکار گرامیمان تبریک و تهنیت عرض مینماید.