امروز

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
دکتری میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی
پست الکترونیکی: 
sa.amiri@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sa.amiri
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
علوم و صنایع غذایی