امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
میوه کاری
شماره تلفن: 
3150
پست الکترونیکی: 
a.farokhzad@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.farokhzad
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی