امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
گیاهان زینتی
شماره تلفن: 
3150
پست الکترونیکی: 
j.rezapourfard@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.rezapourfard
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی