امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
عکس: 
مرتبه علمی: 
استاد
مدرک و رشته تحصیلی : 
آبیاری و زهکشی
شماره تلفن: 
2362
پست الکترونیکی: 
v.verdinejad@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.verdinejad
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
مهندسی آب