امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

اسپکتروفتومتر

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

قرائت غلظت عناصر و تركيبات در محلول با دستگاه اسپكتروفتومتر

تعیین فسفر کل خاک

تعیین فسفر کل گیاه

تعیین فسفر قابل جذب در خاک

نام هماهنگ کننده: 
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
گروه آموزشی: 
علوم خاک