امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

متر pH

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اسيديته گل اشباع در خاک

اسيديته گل اشباع در آب
نام هماهنگ کننده: 
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
گروه آموزشی: 
علوم خاک