امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

EC متر

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

قابليت هدايت الكتريكي در خاک

قابليت هدايت الكتريكي در آب

نام هماهنگ کننده: 
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
گروه آموزشی: 
علوم خاک