امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

اسپکتروفتومتر

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه گیری آنزیمهای مختلف، آنتی اکسیدانها و  

نام هماهنگ کننده: 
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2390
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Ramin_2732000@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی