امروز

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

لوپ دوربین دار

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

 

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی