امروز

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

رنگ سنج

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

رنگ سنجی میوه­ ها، مواد غذایی، فیلم­های تحت تیمار 

نام هماهنگ کننده: 
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2390
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Ramin_2732000@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی