امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

سردخانه 27 متر مکعبی

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

 نگهداری میوه ها تحت دمای-4 تا 7 درجه سانتیگراد

نام هماهنگ کننده: 
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2390
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Ramin_2732000@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی