امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

حمام بی¬ماری

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

 دادن حرارت­های غیرمستقیم جهت جلوگیری از تغییر ماهیت مواد

نام هماهنگ کننده: 
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2390
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Ramin_2732000@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی