امروز

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

آون

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

    استریل کردن در هوای خشک تا دمای 250 درجه

نام هماهنگ کننده: 
خدیجه اقایی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2416
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Liziantoos@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی