امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

اسپکتروفتومتر

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه گیری انزیم uv-viziblr طول موج 5 همزمان 

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی