امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

شیکر انکوباتور یخچالدار

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

دارای سیستم برودتی و حرارتی کشت مایع و ریشه مویی

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی