امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

اسپکتروفتومتر Unico

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

 اندازه گیری فعالیت آنزیم و مواد در فیزیولووژی

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی