امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

فریزر دیپ فریز (70-)

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

نگهداری نمونه های مولکولی و زیستی به مدت طولانی

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی