امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

دستگاه سرما ساز

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

کاهش تدریجی دما -70 تا +180 درجه

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی