امروز

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

زرمیناتور

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

کنترل دما و فتوپریود نوری برای رشد گیاه

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی