امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

الکتروفورز

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

تفکیکی نمونه های مولکولی پروتئین وDNA

نام هماهنگ کننده: 
مهدی محسنی آذر
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mohseniazar@gmail.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی