امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

کتابهای منتشر شده اعضای هیأت علمی

کاربردهای دینامیک سیالاتمحاسباتی در فراوری مواد غذایی
نویسنده:
ترجمه دکتر علی محمد نیکبخت
خلاصه موضوع کتاب

ترجمه دکتر علی محمد نیکبخت

فیزیک خاک با HYDRUS
نویسنده:
ترجمه توسط دکترحبیب خداوردیلو- دکتر سینا بشارت و رحمان باربده
خلاصه موضوع کتاب

Pages