امروز

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
گروه گیاهپزشکی
گروه گیاهپزشکی

معرفی گروه

گروه گیاه پزشکی فعالیت مستقل و تخصصی خود را در سال 1363 با جدا شدن از رشته علوم زراعی و پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی آغاز کرد. اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته حشره شناسی کشاورزی در سال 1370 پذیرفته شدند. از چند سال بعد رشته بیماری شناسی گیاهی نیز در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شد. اولین دانشجویان مقطع دکتری حشره شناسی کشاورزی از سال 1383 پذیرفته شدند.

در حال حاضر گروه گیاه پزشکی ده عضو هیات علمی فعال شامل یک استاد، شش دانشیار و سه استادیار در تخصص های اکولوژی حشرات، کنترل بیولوژیک و مدیریت آفات و بیماری های گیاهی، سیستماتیک حشرات و کنه ها، سموم شیمیایی، قارچ شناسی، ویروس شناسی و نماتودشناسی گیاهی است.

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
میکروسکوپ الیمپوس

میکروسکوپ با قابلیت فیلم برداری

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
استریومیکروسکوپ

بزرگنمایی 900 برابر و قابلیت عکس برداری

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
ترازوی دیجیتال

توزین مواد با حساسیت سه رقم اعشار

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
سانتریفیوژ

جداسازی مواد با دور ۶۰۰۰

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
اسپکتروفتومتر منوآل(دستی) تک کووتی

طیف سنجی با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
انکوباتور

برای گرم نگهداشتن و کشت و رشد نمونه های زنده

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
انکوباتور CO2

گرم نگهداشتن و کشت و رشد نمونه های زنده با قابلیت کنترل رطوبت و سطح دی اکسید کربن

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com
نام دستگاه:
لوپ آزمایشگاهی

مشاهده اجسام ماکروسکوپیک

گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی رزمی
شماره تلفن:
2375
ایمیل (هماهنگ کننده):
mehdi.razmi@gmail.com

گروه گیاهپزشکی

مدیر گروه
اکولوژی و کنترل بیولوژیک
رتبه علمی:
استاد
a.safavi@urmia.ac.ir
معاون گروه
قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
رتبه علمی:
استاد یار
m.abrinbana@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه گیاهپزشکی
کارشناسی:
  1. كارشناسي گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد حشره شناسی کشاورزی
  2. كارشناسي ارشد بیماری شناسی کشاورزی
دکتری:
  1. دکتری حشره شناسی