امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

کارکنان دانشکده کشاورزی

نام محل کار سمت تلفن
مهندس محمد علی قمی سایت اینترنت دانشکده کارشناس کامپیوتر/مسئول سایت 2324
مهندس ناصر بالنده آزمایشگاه مهندسی علوم خاک مدیر امور عمومی (مدیر اجرایی) دانشکده کشاورزی / مسئول آزمایشگاه مهندسی علوم خاک 2437
اسماعیل محمد پور ساختمان قدیم کلاس ها مستخدم
فرزانه غلامی ساختمان قدیم کلاس ها مسئول کتابخانه 2259
رقیه چهارده معصوم ساختمان قدیم کلاس ها کارشناس کتابداری 2255
مهندس حجت صادقی آزمایشگاه مهندسی علوم خاک مسئول آزمایشگاه 2063
یحی بشیر گنجی ساختمان اداری مسئول دفتر / روابط عمومی 2394
میرزا آقا علی پور ساختمان اداری انباردار2 2391
پروانه تقی نژاد ساختمان اداری کارشناس پژوهش 2381
نادر جعفرزاده ساختمان اداری کارپرداز 2401
رقیه محمد زاده ساختمان اداری کارشناس اموزش 2430
فریدون اسماعیل پور ساختمان اداری کارمند آموزش 2311
هاله جعفری گروه صنایع غذایی کارشناس 2285
علی جهانبخش گروه صنایع غذایی کارشناس 3269
فیروز مطلم گروه صنایع غذایی مستخدم
مهدی محسنی آذر گروه باغبانی کارشناس
رامین حاجی تقی لو گروه باغبانی کارشناس 2390
پروانه جلیل دوستعلی گروه باغبانی کارشناس 2416
خدیجه آقایی گروه باغبانی کارشناس 2416
احمد بیکس گلخانه باغبان 2377
راضیه زینالی گروه گیاه پزشکی کارشناس 2457
مهدی رزمی گروه گیاه پزشکی کارشناس 2375
محمد علی قنبری گروه گیاه پزشکی مستخدم 2375
عبدالحسین کریمی کارگاه بیوسیستم تکنسین 2366
سلماز نجفی گروه زراعت کارشناس 2455

Pages