امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹
گروه علوم خاک

معرفی گروه

خاک به عنوان يک منبع طبيعي غير قابل تجديد شونده در حال تخريب بوده که به کاهش توليدات کشاورزي منجر شده است. عوامل مختلف و موثر در تخريب خاک شامل : فرسايش ، شوري و سديمي شدن خاکها ، زه دار و ماندابي شدن خاکها ، عدم رعايت نسبت عناصر غذايي ، کاربرد بي رويه بعضي از کودهاي شيميايي ، عدم مصرف کودهاي آْلي ، آلودگيهاي ناشي از مصرف بي رويه کودهاي شيميايي ، تشکيل لايه هاي سخت در اثر حرکت بي رويه ادوات کشاورزي و تخريب ساختمان خاک تحت شرايط اکولوژيکي و مديريتي رايج در خاکهاست.

حفاظت خاک به عنوان يک منبع غير قابل تجديد شونده و گرانقيمت در مقابل تخريبهاي ناشي از اين فرآيندها ضروري است. علم خاکشناسي مطالعه نحوه تشکيل خاک ، مورفولوژيکي ، خصوصيات و مديريت...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

  • اسکن نمونه های پودری
  • اسکن نمونه های فیلم
  • تهيه نمونه رس براي تجزيه به روش پراش اشعه ايكس
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
مهندس بالنده
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
044-31942437
ایمیل (هماهنگ کننده):
n.balandeh@urmia.ac.ir
نام دستگاه:

تعیین مقادیر کل عناصر آهن، منگنز ، روی و مس توام

تعیین مقادیر قابل جذب عناصر آهن، منگنز، روی و مس در خاک (توام)

...

گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:

قرائت غلظت عناصر و تركيبات در محلول با دستگاه اسپكتروفتومتر

تعیین فسفر کل خاک

تعیین فسفر کل گیاه

تعیین فسفر قابل جذب در خاک

گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:

تعیین ازت کل خاک

تعیین ازت نیتراته خاک

تعیین ازت آمونیاکی خاک

...

گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:

قرائت غلظت كاتيونها در محلول
تعیین پتاسیم قابل جذب خاک
تعیین پتاسیم تبادلی+محلول خاک

...

گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):

Pages

گروه علوم خاک

مدیر گروه
فیزیک و حفاظت خاک
رتبه علمی:
دانشیار
h.khodaverdiloo@urmia.ac.ir
معاون گروه
فرسایش وحفاظت خاک
رتبه علمی:
دانشیار
f.asadzadeh@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم خاک
کارشناسی:
  1. كارشناسي علوم و مهندسی خاک
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاکو ارزیابی اراضی
  2. كارشناسي ارشد مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
  3. كارشناسي ارشد مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه
  4. كارشناسي ارشد مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش بیولوژِی و بیوتکنولوژی خاک
دکتری:
  1. دکتای مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه