امروز

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
گروه علوم خاک

معرفی دانشکده

خاک به عنوان يک منبع طبيعي غير قابل تجديد شونده در حال تخريب بوده که به کاهش توليدات کشاورزي منجر شده است. عوامل مختلف و موثر در تخريب خاک شامل : فرسايش ، شوري و سديمي شدن خاکها ، زه دار و ماندابي شدن خاکها ، عدم رعايت نسبت عناصر غذايي ، کاربرد بي رويه بعضي از کودهاي شيميايي ، عدم مصرف کودهاي آْلي ، آلودگيهاي ناشي از مصرف بي رويه کودهاي شيميايي ، تشکيل لايه هاي سخت در اثر حرکت بي رويه ادوات کشاورزي و تخريب ساختمان خاک تحت شرايط اکولوژيکي و مديريتي رايج در خاکهاست.

حفاظت خاک به عنوان يک منبع غير قابل تجديد شونده و گرانقيمت در مقابل تخريبهاي ناشي از اين فرآيندها ضروري است. علم خاکشناسي مطالعه نحوه تشکيل خاک ، مورفولوژيکي ، خصوصيات و مديريت...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
استریومیکروسکوپ
1. دستگاه تعیین سطح برگ گیاه (مخرب و غیر مخرب) 2. محفظه رشد گیاه (گراس چمبر) 3. اتاقک جوانه‌زنی 4. دستگاه رطوبت‌سنج برگ گیاه (بمب آب گیاه) 5. کلروفیل متر 6. کلروفیل فلورسنس 7. پرومتر
شماره تلفن:
23224
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس علی قمی
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده
نام دستگاه:
کلروفیل متر
کلروفیل متر می تواند محتوای کلروفیل گیاهان را اندازه گیری کند. محتوای کلروفیل و محتوای نیتروژن برگ رابطه بسیار نزدیک دارد. بنابراین، محتوای کلروفیل می تواند تقاضای گیاهان برای نیترو را بازتاب دهد. با استفاده از تستر chlorophyll می توانید انجام دهید برای قرار دادن کود نیتروژن به طور منطقی، بهبود بهره برداری از نیتروژن و حفاظت از محیط زیست.
شماره تلفن:
275
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده

گروه علوم خاک

مدیر گروه
پیدایش و رده بندی خاک
رتبه علمی:
دانشیار
s.rezapour@urmia.ac.ir
معاون گروه
فرسایش وحفاظت خاک
رتبه علمی:
استادیار
f.asadzadeh@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم خاک
کارشناسی:
  1. كارشناسي علوم خاک
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
  2. كارشناسي ارشد علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک
  3. كارشناسي ارشد علوم خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
  4. كارشناسي ارشد علوم خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی
دکتری:
  1. دکترای شیمی و حاصلخیزی خاک
  2. دکترای خاک - مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک

لیست تجهیزات آزمایشگاهی