امروز

جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکترمحمد رضا ارسلان بد (بازنشسته)
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
اقتصاد کشاورزی
مدرک تحصیلی
اقتصاد و مدیریت واحدهای کشاورزی
شماره تلفن
3135
دکتر مرتضی مولایی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
اقتصاد کشاورزی
مدرک تحصیلی
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
شماره تلفن
3248
دکترعذرا جوانبخت
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
اقتصاد کشاورزی
مدرک تحصیلی
اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
شماره تلفن
2828
دکتر صدیقه هاشمی بناب
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
اقتصاد کشاورزی
مدرک تحصیلی
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
شماره تلفن
دکتر محمد خداوردیزاده
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
اقتصاد کشاورزی
مدرک تحصیلی
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
شماره تلفن
پرفسور محمد حسن صفرعلیزاده (بازنشسته)
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
اسیب شناسی حشرات
شماره تلفن
3269
دکترجمشید اکبریان (بازنشسته)
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
مبارزه بیولوژیک
شماره تلفن
2399
دکتر یونس کریم پور
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
اکولوژی و کنترل بیولوژیک
شماره تلفن
2355
دکتر اروج ولیزادگان
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
سم شناسی کشاورزی
شماره تلفن
3259
دکتر شهرام میرفخرایی
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
سیستماتیک حشرات
شماره تلفن
3258

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »