امروز

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
گروه علوم دامی
گروه علوم دامی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
استریومیکروسکوپ
1. دستگاه تعیین سطح برگ گیاه (مخرب و غیر مخرب) 2. محفظه رشد گیاه (گراس چمبر) 3. اتاقک جوانه‌زنی 4. دستگاه رطوبت‌سنج برگ گیاه (بمب آب گیاه) 5. کلروفیل متر 6. کلروفیل فلورسنس 7. پرومتر
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس علی قمی
شماره تلفن:
23224
نام دستگاه:
کلروفیل متر
کلروفیل متر می تواند محتوای کلروفیل گیاهان را اندازه گیری کند. محتوای کلروفیل و محتوای نیتروژن برگ رابطه بسیار نزدیک دارد. بنابراین، محتوای کلروفیل می تواند تقاضای گیاهان برای نیترو را بازتاب دهد. با استفاده از تستر chlorophyll می توانید انجام دهید برای قرار دادن کود نیتروژن به طور منطقی، بهبود بهره برداری از نیتروژن و حفاظت از محیط زیست.
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس
شماره تلفن:
275

گروه علوم دامی

مدیر گروه
مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
رتبه علمی:
دانشیار
f.farrokhi@urmia.ac.ir
معاون گروه
تغذیه طیور
رتبه علمی:
دانشیار
m.daneshyar@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم دامی
کارشناسی:
  1. كارشناسي علوم دامی - دام
  2. كارشناسي علوم دامی - طیور
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام
  2. کارشناسی ارشد علوم دامی - تغذیه نشخوار کنندگان
  3. کارشناسی ارشد علوم دامی - فیزیولوژی دام
  4. کارشناسی ارشد علوم دامی- تغذیه طیور
  5. کارشناسی ارشد علوم دامی- پرورش زنبور عسل
دکتری:
  1. دکتری علوم دامی- تغذیه دام وطیور

لیست تجهیزات آزمایشگاهی

  • نام دستگاه: استریومیکروسکوپ
  • نام دستگاه: کلروفیل متر