امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹
گروه علوم دامی
گروه علوم دامی

گروه علوم دامی

مدیر گروه
تغذیه طیور
رتبه علمی:
دانشیار
m.daneshyar@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتری تخصصی
رتبه علمی:
استادیار
h.khalilvandi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم دامی
کارشناسی:
  1. كارشناسي علوم دامی - دام
  2. كارشناسي علوم دامی - طیور
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام
  2. کارشناسی ارشد علوم دامی - تغذیه نشخوار کنندگان
  3. کارشناسی ارشد علوم دامی - فیزیولوژی دام
  4. کارشناسی ارشد علوم دامی- تغذیه طیور
  5. کارشناسی ارشد علوم دامی- پرورش زنبور عسل
دکتری:
  1. دکتری علوم دامی- تغذیه دام وطیور