امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

معرفی گروه

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در سال 1398 از ادغام گروه­های زراعت و اصلاح و بیوتکنولوژی تاسیس شد. این گروه جایگزین گروه زراعت و اصلاح نباتات سابق گردید که از قدیمی­ترین گروه­های دانشگاه ارومیه بود. گروه در حال حاضر در رشته­ها و گرایشات مختلف در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و پسا دکتری نسبت به تربیت دانشجو مشغول به کار است. 

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
Real time PCR

اندازه­ گیری بیان ژن

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
PCR

تکثیر قطعات DNA و RNA

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
الکتروفورز

جداسازی اسیدهای نوکلئیک

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
دستگاه عکسبرداری از ژل

عکسبرداری از ژلهای DNA و RNA

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
سانتریفیوژ یخچالدارFroilabo

سانتریفیوژ

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
سانتریفیوژ یخچالدارSigma

سانتریفیوژ

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
ترازوی حساس

0.001اندازه­گیری وزنی با دقت

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
اتوکلاو

ضدعفونی و استریل محیط  کشت و نمونه های آزمایشگاهی

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
انکوباتور

نگهداری نمونه های قارچی

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
میکروسکوپ

مشاهده اسلایدهای میکروسکوپی

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
بینی کولار

مشاهده نمونه های آزمایشگاهی

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
آون

ضدعفونی کردن پتری دیش ها

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
سانتریفیوژ

سانتریفوز نمونه خاک و اب

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مدیر گروه
زراعت- گیاهان دارویی
رتبه علمی:
دانشیار
r.amirnia@urmia.ac.ir
معاون گروه
زراعت-علوم و تکنولوژی بذر
رتبه علمی:
استادیار
m.ghiasi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی:
  1. مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی ارشد:
  1. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
  2. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
  3. آگرو اکولوژی
  4. علوم و تکنولوژی بذر
  5. به نژادی و ژنتیک گیاهی
  6. بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتری:
  1. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
  2. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
  3. ژنتیک و به نژادی گیاهی