امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر شهرام آرمیده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
مبارزه بیولوژیک
شماره تلفن
2355
دکتر سید علی صفوی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
اکولوژی و کنترل بیولوژیک
شماره تلفن
3253
دکتر فریبا مهرخو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
فیزیولوژی حشرات
شماره تلفن
3255
دکتر یوبرت قوستا
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
قارچ شناسی
شماره تلفن
3262
دکتر یونس رضایی دانش
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
شماره تلفن
3266
دکتر مسعود ابرین بنا
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
شماره تلفن
3264
دکتر مینا راستگو
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
گیاهپزشکی
مدرک تحصیلی
ویروس های بیماری زای گیاهی
شماره تلفن
3255
دکتر مریم خضری
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
مدرک تحصیلی
پروکاریوت های بیماری زای گیاهی
شماره تلفن
2368
دکتر لطفعلی ناصری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
میوه کاری
شماره تلفن
2784
دکتر محمد رضا اصغری
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
شماره تلفن
3150/2347

Pages