امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکترعباس حسنی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
تولید و فراوری گیاهان دارویی
شماره تلفن
3065
دکتربهمن حسینی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
بیو تکنولوژی باغبانی
شماره تلفن
2770
دکتر علیرضا فرخزاد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
میوه کاری
شماره تلفن
3150
دکتر زهره جبارزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
گیاهان تزئینی
شماره تلفن
2779
دکترمحمد فتاحی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری
شماره تلفن
3252
دکتر حمید حسن پور
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
فیزیولوژی و اصلاح میوه
شماره تلفن
3252
دکترجعفر امیری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
میوه کاری
شماره تلفن
2779
دکتر پرویز نوروزی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
گیاهان تزئینی
شماره تلفن
دکترحبیب شیرزاد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
میوه کاری وفیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن
3150
دکتر جواد رضاپور فرد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
گیاهان زینتی
شماره تلفن
3150

Pages