امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر مهدی تاجبخش شیروان (بازنشسته)
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
علوم و تکنولوژی بذر
شماره تلفن
3265
دکتر رضا امیر نیا
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
زراعت- گیاهان دارویی
شماره تلفن
3260
دکتر علیرضا پیرزاد
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
فیزیولوژی گیاهان زراعی
شماره تلفن
3245
دکتر هاشم هادی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
شماره تلفن
3247
دکترجلال جلیلیان
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
شماره تلفن
3245
دکتر مهدی قیاسی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
زراعت-علوم و تکنولوژی بذر
شماره تلفن
3265
دکتر امیررحیمی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
گیاهان دارویی
شماره تلفن
دکتر سینا سیاوش مقدم
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
زراعت-اکوفیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن
دکتر حسین خیرفام
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری-حفاظت آب و خاک
شماره تلفن
2501
دکتر میرخلیل پیروزی فرد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
تکنولوژی میوه و سبزی
شماره تلفن

Pages