امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر مهدی تاجبخش شیروان
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
علوم و تکنولوژی بذر
شماره تلفن
3265
دکتر رضا امیر نیا
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
گیاهان دارویی
شماره تلفن
3260
دکتر علیرضا پیرزاد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
فیزیولوژی گیاهان زراعی
شماره تلفن
3245
دکتر هاشم هادی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
فیزیولوژی گیاهان زراعی
شماره تلفن
3247
دکترجلال جلیلیان
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
اکولوژی گیاهان زراعی
شماره تلفن
3245
دکتر مهدی قیاسی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
علوم و تکنولوژی بذر
شماره تلفن
3265
دکتر امیررحیمی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
گیاهان دارویی
شماره تلفن
دکتر سینا سیاوش مقدم
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
اکوفیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن
دکتر اصغر خسروشاهی اصل
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
لبنیات
شماره تلفن
دکتر میرخلیل پیروزی فرد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
تکنولوژی میوه و سبزی
شماره تلفن

Pages