امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر محمود رضازاد باری
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
زیست فناوری
شماره تلفن
دکتر فریبا زینالی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
تکنولوژی گوشت
شماره تلفن
دکتر محسن اسمعیلی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
مهندسی صنایع غذایی
شماره تلفن
32912267
دکتر محمد علیزاده خالد آباد
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
کنترل کیفیت مواد غذایی
شماره تلفن
دکتر هادی الماسی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
تکنولوژی روغنهای خوراکی
شماره تلفن
دکتر سجاد پیرسا
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
سنسورها و کروماتوگرافی
شماره تلفن
دکتر فروغ محترمی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
تکنولوژی غلات
شماره تلفن
دکتر مراد جعفری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
اصلاح نباتات- مهندسی ژنتیک
شماره تلفن
3149
دکتر مرتضی قدیم زاده (بازنشسته)
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
بیو تکنولوژی گیاهی
شماره تلفن
2460
دکتر رضا درویش زاده
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
اصلاح نباتات-بیو تکنولوژی گیاهی
شماره تلفن
2785

Pages