امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر ایرج برنوسی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
اصلاح نباتات، ژنتیک بیومتری
شماره تلفن
3113
دکتربابک عبدالهی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک
شماره تلفن
3110
دکتر امیر فیاض مقدم
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
اصلاح نباتات- کشت بافت
شماره تلفن
2771
دکتر مختار غفاری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
ژنتیک واصلاح نژاد
شماره تلفن
دکتر حامد خلیلوندی بهروزیار
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مدرک تحصیلی
تغذیه نشخوارکنندگان
شماره تلفن
دکتر یونس علی جو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
تغذیه نشخوارکنندگان
شماره تلفن
2266
دکتر محسن دانشیار
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
تغذیه طیور
شماره تلفن
2341
دکتر فرهاد فرخی اردبیلی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
شماره تلفن
2278
دکتر علی میرزا آقازاده (بازنشسته)
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
تغذیه طیور
شماره تلفن
2284
دکتر رسول پیرمحمدی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
تغذیه نشخوارکنندگان
شماره تلفن
2279

Pages