امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر علی هاشمی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
ژنتیک واصلاح نژاد
شماره تلفن
2280
دکتر پرویز فرهومند(بازنشسته)
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
تغذیه طیور
شماره تلفن
2264
دکتر محسن برین
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
شماره تلفن
3268
دکتر بهنام دولتی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
شیمی و حاصلخیزی خاک
شماره تلفن
3216
مهندس مختار مختارزاده (بازنشسته)
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
حفاظت و مدیریت پایدار خاک
شماره تلفن
3243
دکتر فرخ اسد زاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
فرسایش وحفاظت خاک
شماره تلفن
3217
دکتر حسین عسگرزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
فیزیک وروابط آب،خاک و گیاه
شماره تلفن
3268
دکتر حمیدرضا ممتاز
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
رده بندی خاک و تناسب اراضی
شماره تلفن
2458
دکتر شهرام منافی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
پیدایش و رده بندی خاک
شماره تلفن
3160
دکتر سالار رضاپور
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
پیدایش و رده بندی خاک
شماره تلفن
3064

Pages