امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر حبیب خداوردیلو
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
فیزیک و حفاظت خاک
شماره تلفن
3064
دکتر ابراهیم سپهر
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
شیمی و حاصلخیزی خاک
شماره تلفن
3256
دکتر میرحسن رسولی صدقیانی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
حاصلخیزی خاک و تغذیه بیولوژیک گیاه
شماره تلفن
3267
دکتر عباس صمدی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
شیمی و حاصلخیزی خاک
شماره تلفن
3246
دکتر محمد همتی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
سازه های آبی
شماره تلفن
2417
دکتر کامران زینال زاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
آبیاری و زهکشی
شماره تلفن
2374
دکتر وحید رضاوردی نژاد
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
آبیاری و زهکشی
شماره تلفن
2362
مهندس نورعلی حق دوست
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
سازه های آبی
شماره تلفن
2351
دکتر مهدی یاسی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مدرک تحصیلی
سازه های آبی
شماره تلفن
2414-32972414
دکتر سینا بشارت
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
آبیاری و زهکشی
شماره تلفن
2378-32752741

Pages