امروز

سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
گروه اصلاح و بیوتکنولوژی
گروه اصلاح و بیوتکنولوژی

معرفی دانشکده

گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی یکی از ده گروه موجود در دانشکده کشاورزی (اوّلین دانشکده موجود در دانشگاه ارومیه که در سال 1344 تأسیس گردید) می باشد. این گروه در سال 1391 از گروه زراعت تفکیک و فعالیت خود را به صورت مستقل شروع کرد. گروه در زمان منفک شدن از گروه زراعت و اصلاح نباتات علاوه بر مقطع کارشناسی دارای دو مقطع کارشناسی ارشد( اصلاح نباتات در سال 1387 و بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 1388) بود.

از نیم سال اوّل سال تحصیلی 94- 93 دو مقطع دکتری در رشته اصلاح نباتات(گرایش ژنتیک مولکولی - گرایش ژنتیک بیومتری) به فعالیت های آموزشی گروه اضافه گردید به طوری که گروه درحال حاضر دارای یک مقطع تحصیلی کارشناسی، یک مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دو مقطع تحصیلی دکتری برای اصلاح نباتات و یک مقطع تحصیلی...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
Real time PCR

اندازه­ گیری بیان ژن

گروه آموزشی:
اصلاح و بیوتکنولوژی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
PCR

تکثیر قطعات DNA و RNA

گروه آموزشی:
اصلاح و بیوتکنولوژی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
الکتروفورز

جداسازی اسیدهای نوکلئیک

گروه آموزشی:
اصلاح و بیوتکنولوژی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
دستگاه عکسبرداری از ژل

عکسبرداری از ژلهای DNA و RNA

گروه آموزشی:
اصلاح و بیوتکنولوژی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
سانتریفیوژ یخچالدارFroilabo

سانتریفیوژ

گروه آموزشی:
اصلاح و بیوتکنولوژی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
سانتریفیوژ یخچالدارSigma

سانتریفیوژ

گروه آموزشی:
اصلاح و بیوتکنولوژی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
ترازوی حساس

0.001اندازه­گیری وزنی با دقت

گروه آموزشی:
اصلاح و بیوتکنولوژی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir

گروه اصلاح و بیو تکنولوژی

مدیر گروه
مهندسی ژنتیک
رتبه علمی:
دانشیار
m.jafari@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتری ژنتیک - بیومتری
رتبه علمی:
استادیار
ha.alipour@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه اصلاح و بیوتکنولوژی
کارشناسی:
  1. کارشناسی اصلاح نباتات - اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
  2. کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
دکتری:
  1. دکتری اصلاح نباتات - اصلاح نباتات
  2. دکتری اصلاح نباتات - ژنتیک و به نژادی گیاهی

فــرمها