امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

کارکنان دانشکده کشاورزی

نام محل کار سمت تلفن
احد مطلبی گروه زراعت کارشناس 3244
یاور خیری گروه زراعت کارشناس 2474
ناصر وکیلی گروه زراعت تکنسین 2474
علی محمد رحیملو گروه زراعت مستخدم 2451
علی شریفی گروه آب کارشناس 2373
مهران کنار سرکانی گروه آب کارشناس 2374
بهنام حبیب زاده گروه آب کارشناس 2412
نقی عبدالله پور گروه آب تکنسین 2374
قربان بشیر گروه آب مستخدم
یحیی حصیرچی گروه خاک تکنسین 2437
سیما اسدی دامپروری کارشناسی 2273
رضا سیاحی دامپروری کارشناس 2254
جلال محمدی دامپروری مستخدم
یعقوب کریمی ساختمان A مسئول ساختمان 3263
سعید محمدی ساختمان A مستخدم 3263
دانش چیتساز ساختمانB مستخدم

Pages