امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
اسپکتروفتومتر

اندازه گیری آنزیمهای مختلف، آنتی اکسیدانها و  

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
لوپ دوربین دار

 

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
لوپ معمولی

مشاهده اندام­های گیاهی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
انکوباتور معمولی
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
رنگ سنج

رنگ سنجی میوه­ ها، مواد غذایی، فیلم­های تحت تیمار 

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
سردخانه 27 متر مکعبی

 نگهداری میوه ها تحت دمای-4 تا 7 درجه سانتیگراد

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
حمام بی¬ماری

 دادن حرارت­های غیرمستقیم جهت جلوگیری از تغییر ماهیت مواد

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
حمام بی¬ماری

 دادن حرارت­های غیرمستقیم جهت جلوگیری از تغییر ماهیت مواد

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
اتاق کشت هود لامینار

 کشت گیاهی در شرایط هوای استریل

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
خدیجه اقایی
شماره تلفن:
2416
ایمیل (هماهنگ کننده):
Liziantoos@yahoo.com

Pages