امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
آون

    استریل کردن در هوای خشک تا دمای 250 درجه

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
خدیجه اقایی
شماره تلفن:
2416
ایمیل (هماهنگ کننده):
Liziantoos@yahoo.com
نام دستگاه:
هود UVدار

استریل کردن هوای ورودی اتاق کشت

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
خدیجه اقایی
شماره تلفن:
2416
ایمیل (هماهنگ کننده):
Liziantoos@yahoo.com
نام دستگاه:
اتوکلاو

استریل کردن وسایل کشت بافت در دمای112 درجه و فشار 1/2   

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
خدیجه اقایی
شماره تلفن:
2416
ایمیل (هماهنگ کننده):
Liziantoos@yahoo.com
نام دستگاه:
آب مقطرگیری دیونایزر

تصفیه آب

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
ترازوی 0/001 گرم

برای توزین مواد با حساسیت سه رقم اعشار

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
ترازوی 0/001 گرم

برای توزین مواد با حساسیت سه رقم اعشار

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
ترازوی 0/01 گرم

برای توزین مواد با حساسیت دو رقم اعشار

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
کلروفیل سنج Spad

اندازه­گیری میزان کلروفیل (سبزینه) برگ

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
آب مقطرگیری دیونایزر

تصفیه آب

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com

Pages

لیست تجهیزات آزمایشگاهی