امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
دستگاه آنالیز بافت محصولات کشاورزی

اندازه گیری خصوصیات فیزیکی

گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر حسن پور
شماره تلفن:
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
a.hasanpour@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
سختی سنجی مواد

سختی سطوح مواد مهندسی

گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر حسن پور
شماره تلفن:
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
a.hasanpour@urmia.ac.ir

Pages