امروز

سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. برنامه هفتگی تمامی رشته های دکتری ترم 982
 2. برنامه هفتگی تمامی رشته های کارشناسی ارشد ترم 982
 3. برنامه هفتگی تمامی رشته های کارشناسی ترم 982
 4. برنامه درسی مقطع کارشناسی نیمسال اول تحصیلی 98-99
 5. برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول تحصیلی 98-99
 6. برنامه درسی مقطع دکتری نیمسال اول تحصیلی 98-99
 7. سرفصل دروس دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی
 8. سرفصل دروس دکتری تخصصی آگروتکنولوژی
 9. سرفصل دروس کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی کشاورزی
 10. سرفصل دروس کارشناسی ارشد به نژادی و ژنتیک گیاهی
 11. سرفصل دروس کارشناسی ارشد آگرو اکولوژی
 12. سرفصل دروس کارشناسی ارشد آگرو تکنولوژی
 13. سرفصل دروس کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
 14. سرفصل دروس کارشناسی تولید و ژنتیک گیاهی
 15. برنامه دروس ارائه شده ترم 981 گروه مرتع و آبخیزداری
 16. سرفصل دروس دوره دکترا علوم مهندسی و ابخیزداری
 17. سرفصل دروس دوره کارشناسی مرتع و آبخیزداری
 18. سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد منابع طبیعی-مرتعداری
 19. سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد منابع طبیعی-آبخیزداری
 20. سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی طبیعت
 21. کاربرد ریاضی در کشاورزی
 22. تجزیه و تحلیل قیمت محصولات کشاورزی
 23. اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی
 24. اقتصاد سنجی تکمیلی 2
 25. بازاریابی و زنجیره عرضه محصولات کشاورزی
 26. مدیریت واحدهای کشاورزی
 27. سر فصل دروس گروه آب
 28. سرفصل آموزشی
 29. سر فصلهای جدید دوره دکتری
 30. سر فصلهای جدید دوره کارشناسی ارشد
 31. سر فصلهای جدید دوره کارشناسی
 32. سر فصلهای قدیمی دوره کارشناسی
 33. سر فصل دروس دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
 34. سر فصل دروس کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
 35. سر فصل دروس کارشناسی رشته زراعت و اصلاح نباتات
 36. اقتصاد کلان کشاورزی
 37. تجارت بین الملل محصولات کشاورزی
 38. اقتصاد توسعه کشاورزی
 39. برنامه درسی کارشناسی علوم دامی ورودی 96 و بعد از آن
 40. برنامه درسی کارشناسی علوم دامی ورودی 95 و قبل از آن
 41. برنامه درسی دکترای علوم دامی
 42. لیست دروس ارائه شده دانشکده کشاورزی ترم 971 مقطع دکتری(تمامی گروهها)
 43. لیست دروس ارائه شده دانشکده کشاورزی ترم 971 مقطع کارشناسی ارشد(تمامی گروهها)
 44. لیست دروس ارائه شده دانشکده کشاورزی ترم 971 مقطع کارشناسی (تمامی گروهها)