امروز

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. دروس ارائه شده نیم سال تحصیلی 992 دوره دکتری (تمامی رشته ها)
 2. دروس ارائه شده نیم سال تحصیلی 992 دوره کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها)
 3. دروس ارائه شده نیم سال تحصیلی 992 دوره کارشناسی(تمامی رشته ها)
 4. فرم تقاضای دانشجو از کمیسیون موارد خاص
 5. برگ درخواست دانشجو
 6. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی در دوره دکتری-ترم 11 و به بعد
 7. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی در دوره دکتری-ترم10
 8. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی ترم ششم به بعد در دوره کارشناسی ارشد
 9. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی در دوره کارشناسی ارشد ترم 5
 10. برنامه آموزشی مقطع تحصیلی دکتری تمامی رشته ها 99/1
 11. برنامه آموزشی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تمامی رشته ها 99/1
 12. برنامه آموزشی مقطع تحصیلی کارشناسی تمامی رشته ها 99/1
 13. برنامه هفتگی تمامی رشته های دکتری ترم 982
 14. برنامه هفتگی تمامی رشته های کارشناسی ارشد ترم 982
 15. برنامه هفتگی تمامی رشته های کارشناسی ترم 982
 16. برنامه درسی مقطع کارشناسی نیمسال اول تحصیلی 98-99
 17. برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول تحصیلی 98-99
 18. برنامه درسی مقطع دکتری نیمسال اول تحصیلی 98-99
 19. سرفصل دروس دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی
 20. سرفصل دروس دکتری تخصصی آگروتکنولوژی
 21. سرفصل دروس کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی کشاورزی
 22. سرفصل دروس کارشناسی ارشد به نژادی و ژنتیک گیاهی
 23. سرفصل دروس کارشناسی ارشد آگرو اکولوژی
 24. سرفصل دروس کارشناسی ارشد آگرو تکنولوژی
 25. سرفصل دروس کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
 26. سرفصل دروس کارشناسی تولید و ژنتیک گیاهی
 27. برنامه دروس ارائه شده ترم 981 گروه مرتع و آبخیزداری
 28. سرفصل دروس دوره دکترا علوم مهندسی و ابخیزداری
 29. سرفصل دروس دوره کارشناسی مرتع و آبخیزداری
 30. سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد منابع طبیعی-مرتعداری
 31. سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد منابع طبیعی-آبخیزداری
 32. سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی طبیعت
 33. کاربرد ریاضی در کشاورزی
 34. تجزیه و تحلیل قیمت محصولات کشاورزی
 35. اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی
 36. اقتصاد سنجی تکمیلی 2
 37. بازاریابی و زنجیره عرضه محصولات کشاورزی
 38. مدیریت واحدهای کشاورزی
 39. سر فصل دروس گروه آب
 40. سرفصل آموزشی
 41. سر فصلهای جدید دوره دکتری
 42. سر فصلهای جدید دوره کارشناسی ارشد
 43. سر فصلهای جدید دوره کارشناسی
 44. سر فصلهای قدیمی دوره کارشناسی
 45. سر فصل دروس دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
 46. سر فصل دروس کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
 47. سر فصل دروس کارشناسی رشته زراعت و اصلاح نباتات
 48. اقتصاد کلان کشاورزی
 49. تجارت بین الملل محصولات کشاورزی
 50. اقتصاد توسعه کشاورزی

Pages