امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

بایگانی اعلانات آموزشی

 1. لیست دروس ارائه شده دانشکده کشاورزی ترم 971 مقطع کارشناسی (تمامی گروهها)
 2. لیست دروس ارائه شده دانشکده کشاورزی ترم 971 مقطع کارشناسی ارشد(تمامی گروهها)
 3. لیست دروس ارائه شده دانشکده کشاورزی ترم 971 مقطع دکتری(تمامی گروهها)
 4. برنامه درسی دکترای علوم دامی
 5. برنامه درسی کارشناسی علوم دامی ورودی 95 و قبل از آن
 6. برنامه درسی کارشناسی علوم دامی ورودی 96 و بعد از آن
 7. اقتصاد توسعه کشاورزی
 8. تجارت بین الملل محصولات کشاورزی
 9. اقتصاد کلان کشاورزی
 10. سر فصل دروس کارشناسی رشته زراعت و اصلاح نباتات
 11. سر فصل دروس کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
 12. سر فصل دروس دکتری رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
 13. سر فصلهای قدیمی دوره کارشناسی
 14. سر فصلهای جدید دوره کارشناسی
 15. سر فصلهای جدید دوره کارشناسی ارشد
 16. سر فصلهای جدید دوره دکتری
 17. سرفصل آموزشی
 18. سر فصل دروس گروه آب
 19. مدیریت واحدهای کشاورزی
 20. بازاریابی و زنجیره عرضه محصولات کشاورزی
 21. اقتصاد سنجی تکمیلی 2
 22. اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی
 23. تجزیه و تحلیل قیمت محصولات کشاورزی
 24. کاربرد ریاضی در کشاورزی
 25. سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی طبیعت
 26. سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد منابع طبیعی-آبخیزداری
 27. سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد منابع طبیعی-مرتعداری
 28. سرفصل دروس دوره کارشناسی مرتع و آبخیزداری
 29. سرفصل دروس دوره دکترا علوم مهندسی و ابخیزداری
 30. برنامه دروس ارائه شده ترم 981 گروه مرتع و آبخیزداری
 31. سرفصل دروس کارشناسی تولید و ژنتیک گیاهی
 32. سرفصل دروس کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
 33. سرفصل دروس کارشناسی ارشد آگرو تکنولوژی
 34. سرفصل دروس کارشناسی ارشد آگرو اکولوژی
 35. سرفصل دروس کارشناسی ارشد به نژادی و ژنتیک گیاهی
 36. سرفصل دروس کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی کشاورزی
 37. سرفصل دروس دکتری تخصصی آگروتکنولوژی
 38. سرفصل دروس دکتری تخصصی ژنتیک و به نژادی گیاهی
 39. برنامه درسی مقطع دکتری نیمسال اول تحصیلی 98-99
 40. برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول تحصیلی 98-99
 41. برنامه درسی مقطع کارشناسی نیمسال اول تحصیلی 98-99
 42. برنامه هفتگی تمامی رشته های کارشناسی ترم 982
 43. برنامه هفتگی تمامی رشته های کارشناسی ارشد ترم 982
 44. برنامه هفتگی تمامی رشته های دکتری ترم 982
 45. برنامه آموزشی مقطع تحصیلی کارشناسی تمامی رشته ها 99/1
 46. برنامه آموزشی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تمامی رشته ها 99/1
 47. برنامه آموزشی مقطع تحصیلی دکتری تمامی رشته ها 99/1
 48. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی در دوره کارشناسی ارشد ترم 5
 49. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی ترم ششم به بعد در دوره کارشناسی ارشد
 50. برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلی در دوره دکتری-ترم10

Pages